Výzva občanům v karanténě

Žádáme občany, kteří se nacházejí v karanténě na území obce Morávka (všechny občany i chataře), aby se dobrovolně telefonicky nebo emailem nahlásili na obecní úřad. 

Kontakty:

Telefon: 606 641 080

Email: podatelna@moravka.info

Obec Morávka, Morávka 599, 739 04 Pražmo, IČ 00296945 prostřednictvím starostky obce a obecního úřadu řeší krizové situace a zajištění krizových opatření (včetně nouzového stavu) dle § 5 a 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (dále jen „krizový zákon“), a to v souladu s § 21 a § 21a krizového zákona.

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu na základě usnesení vlády č. 194/2020 ze dne 12. 3. 2020, obec Morávka zajišťuje realizaci nezbytných krizových opatření. Mezi tato opatření patří i nezbytná pomoc osobám, které jsou v souladu s § 64 písm. a) a § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů umístěny v karanténě. Za tuto nezbytnou pomoc se rozumí zejména zajištění nákupu potravin a dalších nezbytných potřeb a záležitostí, které si osoba v karanténě není schopna obstarat sama.

Obec Morávka prostřednictvím starostky obce a zaměstnanců obce prohlašují, že se podílí na pomoci osobám umístěných v karanténě dle předchozí věty a dále prohlašují, že veškeré informace, které se dozví při výkonu této činnosti (zejména osobní údaje včetně zvláštní kategorie osobních údajů, tj. údajů o zdravotním stavu osob umístěných v karanténě) jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní, nezkopírují a neumožní jejich zkopírování ani nevyužijí pro sebe nebo pro jinou osobu. Zavazují se je zachovat je v přísné tajnosti a sdělit je výlučně osobám oprávněným k přístupu k těmto informacím a údajům (zejména orgány krizového řízení, orgány státní správy a územní samosprávy apod). Výše uvedená povinnost ochrany a mlčenlivosti informací a údajů trvá i po odvolání nouzového stavu a karanténních opatření.

 

 

Obec Morávka